UGDYMAS
Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ vykdomos šios ugdymo programos:

1. Lopšelio-darželio „Varpelis“ „Bendroji ikimokyklinio ugdymo programa“
Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 2 (išimtinais atvejais nuo 1,5 m.) iki 5-6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikų ugdymas
vyksta per socialinę, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo ir judėjimo, meninę kompetencijas. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir
fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Žaidžiant ugdomi
pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina
vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, kaupia
informaciją ir patirtį. Taip vaikai įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

2. „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa“.
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų
vaikui tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė - vieneri metai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, vadovaujasi Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa. Ugdymo
tikslus ir turinį individualizuoja, atsižvelgdamas į grupės vaikų individualius poreikius ir tėvų lūkesčius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, prieš
programos įgyvendinimo pradžią, parengia ugdomosios veiklos metinį planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa ( integruojama į ugdomąją veiklą).

6. ES Programa ,,Pienas vaikams", ,,Vaisiai“.


2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"