DARBO UŽMOKESTIS
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(tenkantis 1-ai pareigybei, įskaitant pareiginę algą, priedus ir priemokas), neatskaičius mokesčių:
2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"
Duomenys skelbiami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms aprašą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-
6976; 2010, Nr. 77-3964, 113-5769, 2011, Nr. 8-352).

P a s t a b a:
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų
praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.