BENDRADARBIAVIMAS
Lopšelis-darželis palaiko ryšius ir bendradarbiauja su visais su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su:
•   Marijampolės socialinės paramos centru;
•   Marijampolės pedagogine psichologine tarnyba;
•   Marijampolės pradine mokykla ,,Smalsutis“;
•   Marijampolės muzikos mokykla;
•   Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu ,,Rūta".

Lopšelis-darželis gali dalyvauti programose ir projektuose, tarptautinėse organizacijose, organizuoti bendrus renginius su kitomis mokyklomis
bei vietos bendruomene, bendradarbiauti su kitomis institucijomis.
2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"